Vedtekter for Jonettaplassen Gårdsbarnehage

– Barnehagen er en friluftsbarnehage med hovedvekt på kontakt med natur og dyr.

 

Eierforhold: Jonettaplassen familiebarnehage er en privateid barnehage

med opptil 10 plasser, godkjent for barn mellom 3 -  5 år.

Eierform: Jonettaplassen Gårdsbarnehage AS

Organisasjonsnummer: 997 269 357

Adresse: Børjavegen 50, 7540 Klæbu

Telefon: 41200504/90747238

E – mail: barnehagen@jonettaplassen.no

Formål

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens§ 1)

Ansvar:

Eier har administrativt og økonomisk lederansvar for familiebarnehagen.

Styrer har pedagogisk ansvar.

Bemanning/ Vikarordning:

Jonettaplassen familiebarnehage har 2 assistenter i til sammen 170 % stilling, førskolelærer/styrer i 76 % stilling.

og styrer i 20 % stilling.

Vikarordning : Barnehagen leier vikar av Jonettaplassen Borgen


Samarbeidsbarnehage:

Tussestua Familiebarnehage og Klæbu Barnehage.
Tussestua er ofte på besøk på Jonettaplassen, noe som gjør overgangen for de som søker hit veldig fin.
Klæbu Barnehage samarbeider med oss ifbm skolestartertilbudet.


Styringsorganer:

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget består av like mange foreldrerepresentanter som ansatterepresentanter, og velges ved foreldremøte  ved barnehageårets oppstart.


Åpningstider / Ferier

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra kl. 07.00 - 16.30.


Barnehagen er stengt 4 uker i juli måned.


Jul: Siste åpningsdag er 23.des og bhg. holder stengt t.o.m.: 1. nyttårsdag.


Påske: stengt f.o.m. mandag etter palmesøndag t.o.m. 2. Påskedag.

I tillegg til jul og påske vil barnehagen holde stengt ved andre helligdager.

Det inngår 5 planleggingsdager i året, hvor barnehagen holder stengt. Det blir gitt beskjed om datoer for disse dagene i god tid og på barnehagens nettsider www.jonettaplassen.no


Opptak

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

Felles opptak foretas av Trondheim kommune.

Prioritet :  Barn av egne ansatte har prioritet.

                Barn i Tussestua Familiebarnehage har prioritet

Søknad om opptak sendes kommunen på fastsatt skjema.

 

Oppsigelse av barnehageplassen:

Det er 1 mnd gjensidig skriftlig oppsigelse som gjelder fra den 1. i hver mnd.

Eiere kan gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første i måneden.


Uregelmessig betaling og mislighold av barnehagens vedtekter, kan føre til at barnet mister plassen.

Opptakskrets er Trondheim Kommune.


Foreldrebetaling /permisjon

Eier fastsetter forelderbetalingen for et år avgangen. Ikke utover makspris. Takstene vil samsvare med takster for foreldrebetaling i kommunen for øvrig.

Forelderbetaling skjer forskuddsvis innen den 15. i hver måned. Det betales for 11 mnd  i året.

Permisjon kan ikke gies før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon sendes Jonettaplassen familiebarnehage innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Søknad om permisjon behandles av eier ved barnehagen, og kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.


Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30 % for barn nr.2 og 50 % for barn nr.3 osv.


Kostpenger:

Kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til kost.

Kostpenger pr. 01.08.2019 er kr 300,- pr mnd.


Årsplan

Årsplan utarbeides for ett år av gangen av styrer og den som er ansvarlig for den pedagogiske delen av driften. Årsplanen utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold og gårdens omgivelser og muligheter.

Årsplan godkjennes av Styret og valgt SU.

Foreldre får årsplan til orientering.


Forsikring

Barnehagen har tegnet ansvars, ulykke og dødsforsikring på barna for den tiden de oppholder seg i barnehagen, gjennom Gjensidige Forsikring.


Internkontroll

Barnehagen godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dette innebærer at vi utarbeider et internkontrollsystem som samsvarer med denne forskriften.


Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt § 20 og opplysningsplikt til Sosialtjeneste og Barnevernstjenesten, § 21 og § 22.

Ved fasteansettelser og vikarbruk innhentes politiattest.Barnehagens oppholdsareal


Innearealer:

Barnehagen disponerer en eldre, nyresteurert bolig med brutto areal på ca 80 m2 over 2 etasjer.Godkjent oppholdsrom blir stue, kjøkken, garderobe og toalett  i 1. etg. på 42 m2.

2.etg. inneholder pauserom, kontor og personaltoalett med dusj.

I tillegg disponerer barnehagen ei varmestue på 45 m2. Hytta har gulvvarme, ventilasjonsanlegg,

sanitærrom og fullt utstyrt kjøkken.


Utearealer:

Barnehagen disponerer hele småbrukets områder på ca 70 mål. Vi har skogområder med lavvoer og bålplass 200 m fra barnehagen. Vi har flere forskjellige dyr på bruket, og ny liten driftsbygning som er spesielt innredet med tanke på å etablere god kontakt mellom barna og dyra.


Vedtektenes varighet


Vedtektene fastsettes av styret og gjelder til de revideres som følge av at forhold endres.

(Sist revidert 01.juni 2021)Jonettaplassen Gårdsbarnehage AS